Nakon uspješno savladanog osnovnog programa i dobijanja statusa redovnog člana IOPCG-a moguć nastavak sertifikacije kandidata. Mogući pravac sertifikacije, za sada, su IOPCG lokalni setifikati (OP-M/PS-M).

IOPCG šema sertifikacije za status Procjenjivača saradnika mašina, postrojenja i opreme i Ovlašćenog procjenjivača mašina, postrojenja i opreme (lokalni sertifikati):

Šema IOPCG procjenjivača

Kategorije za sertifikat Procjenjivača saradnika mašina, postrojenja i opreme (PS-M)

Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za procjenu mašina, postrojenja i opreme, ali nema profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procjenu mašina, postrojenja i opreme, treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) Ima dokaz o uspješno završenoj obuci po programu koju priznaje Institut;
b) Preda izvještaj o procjeni vrijednosti mašina, postrojenja i opreme koje je samostalno uradio, a koji zadovoljavaju zahtjeve date međunarodnim standardima i nacionalnim propisima;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) Ispunjava dalje zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instiuta;