Nakon uspješno savladanog Osnovnog programa i dobijanja statusa redovnog člana IOPCG moguć nastavak sertifikacije kandidata. Mogući pravac sertifikacije, za sada, su IOPCG lokalni setifikati (OP-K/PS-K).

IOPCG šema sertifikacije za status Procjenjivača saradnika kapitala i Ovlašćenog procjenjivača kapitala (lokalnih sertifikata):

Šema IOPCG procjenjivača

Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača Kapitala (OP-K):

1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu imovine treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 1 godine profesionalnog iskustva u oblasti finansija, knjigovodstva i / ili vođenja firme; 
b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 2 pismene procjene vrijednosti kapitala na kojima je učestvovao/la u poslednjih 5 godina;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

2. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili sertifikatom, koji se smatraju relevantnim za procjenu kapitala, ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u oblasti finansija knjigovodstva i / ili vođenja firme (menadžmenta);
b) je preduzeo/la i može da prikaže najmanje 3 pismene procjene na kojima je učestvovao/la u poslednjih 5 godina;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Ostali zahtjevi za sertifikaciju kandidata

• održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati za PS-K, a 10 sati za OP-K godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG.
• pohađali su edukativne programe IOPCG-a i položili odgovarajuće ispite ili su pohađali edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odgovara IOPCG-ovom i uspješno položili ispit.
• deklariše prihvatanje etičkog kodeksa i standarda procjene IOPCG-a i postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnim za procjenu imovine u svojoj državi.