Nakon uspješno savladanog osnovnog programa i dobijanja statusa redovnog člana IOPCG-a moguć nastavak sertifikacije kandidata. Mogući pravac sertifikacije, za sada, su IOPCG lokalni setifikati (OP-M/PS-M).

IOPCG šema sertifikacije za status Procjenjivača saradnika mašina, postrojenja i opreme i Ovlašćenog procjenjivača mašina, postrojenja i opreme (lokalni sertifikati):

Šema IOPCG procjenjivača

Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača mašina, postrojenja i opreme (OP-M)

1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu mašina, postrojenja i opreme treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u procjeni mašina, postrojenja i opreme; 
b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 5 pismenih procjena vrijednosti mašina, postrojenja i opreme na kojima je učestvovao/la u poslednje 3 godine;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

2. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili sertifikatom, koji se smatraju relevantnim za procjenu mašina, postrojenja i opreme, ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
a)posjeduje 5 godine profesionalnog iskustva u poslovanju sa pokretnom imovinom od kojih 3 godine moraju sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju mašina, postrojenja i opreme;
b)je preduzeo/la i može da prikaže najmanje 5 pismenih procjena vrijednosti mašina, postrojenja i opreme na kojima je učestvovao/la u poslednje 3 godine;
c)održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) Ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Ostali zahtjevi za sertifikaciju kandidata

• održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati za PS-M, a 10 sati za OP-M godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG.
• pohađali su edukativne programe IOPCG-a i položili odgovarajuće ispite ili su pohađali edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odgovara IOPCG-ovom i uspješno položili ispit.
• deklariše prihvatanje etičkog kodeksa i standarda procjene IOPCG-a i postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnim za procjenu imovine u svojoj državi.

Kompetencije kvalifikovanog procjenjivača