Nakon uspješno savladanog osnovnog programa i dobijanja statusa redovnog člana IOPCG-a moguć nastavak sertifikacije kandidata. Moguća dva pravca sertifikacije, jedan za IOPCG setifikat (OP/PS), drugi za REV sertifikat (tek nakon nekoliko godina iskustva kao Ovlašćeni procjenjivač) koji u ime TEGoVA dodjeljuje IOPCG. IOPCG šema sertifikacije za status Procjenjivača saradnika i Ovlašćenog procjenjivača (lokalnog sertifikata):

Šema IOPCG procjenjivača

Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača nekretnina (OP-N)

1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu imovine treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u  procjeni imovine; 
b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

2. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih 3 godine moraju sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju nekretnina;
b) je preduzelo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

3. Kandidat koji ne posjeduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procjenu nekretnina treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 10 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 6 godina moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina;
b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 15 procjena nekretnina u poslednje dvije godine;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjavaju ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.