Nakon uspješno savladanog Osnovnog programa i dobijanja statusa redovnog člana IOPCG-a moguć nastavak sertifikacije kandidata. Mogući pravac sertifikacije, za sada, su IOPCG lokalni setifikati (OP-K/PS-K).

IOPCG šema sertifikacije za status Procjenjivača saradnika kapitala i Ovlašćenog procjenjivača kapitala (lokalnih sertifikata):

Šema IOPCG procjenjivača

Kategorije za sertifikat Procjenjivača saradnika (PS-K)

Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za procjenu kapitala, ali nema profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procjenu kapitala, treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) Ima dokaz o uspješno završenoj obuci po programu koju priznaje Institut;
b) Preda izvještaj o procjeni vrijednosti kapitala koje je samostalno uradio, a koji zadovoljavaju zahtjeve date međunarodnim standardima i nacionalnim propisima;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) Ispunjava dalje zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;