Opšti uslovi i obaveze

Posjetom sajta www.iopcg.me prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumijeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore zadržava pravo da izvrši djelimične ili potpune promjene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sljedeći put kada posjetite naš sajt, ponovo provjerite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promjenama do kojih je došlo.

Pristupom ovoj web stranici posjetilac prihvata ova pravila, tako da je potrebno da ih prethodno pročita prije korišćenja iste. U slučaju da nije saglasan sa sadržinom ovih pravila, potrebno je da odmah napusti ovu internet prezentaciju.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu IOPCG-a. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Korišćenje sajta podrazumijeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig IOPCG-a budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dijela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Ova web stranica i svi tekstovi, slike, grafički, audio i video materijal i druga djela u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima su vlasništvo Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (u daljem tekstu: IOPCG) ili su u pitanju autorska djela kojima su na IOPCG prenijeta imovinska prava autora. Svako korišćenje istih je strogo zabranjeno (bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe), a korišćenje istih bez prethodnog odobrenja povlači za sobom pravo IOPCG-a da od korisnika zahtijeva naknadu štete (kako materijalne, tako i nematerijalne) i osnov su za krivično gonjenje kako pravnih, tako i fizičkih lica, kao i gonjenje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim prestupima.

Garancije

IOPCG je prikazala detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uvjerenju, i neprestano nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namijenjene su isključivo predstavljanju IOPCG-a i njenih usluga. IOPCG ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. IOPCG nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarjele. Stoga Vam preporučujemo da provjerite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu prije nego što je upotrijebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi savjeti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni IOPCG, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posljedičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu. Takođe, IOPCG ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos između Vas i IOPCG-a, te niko od korisnika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje IOPCG na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbjeđujući takve linkove, IOPCG ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. IOPCG ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. IOPCG ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje IOPCG-u kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak IOPCG-u da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da posjeduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane IOPCG-a neće povrijediti prava treće strane. IOPCG ni u kom slučaju nije u obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja web sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primjenjivim propisima.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu mjerodavno pravo Republike Crne Gore, a nadležan stvarno nadležni sud u Podgorici.

Politika privatnosti

Radi pristupanja web stranici posjetilac nije u obavezi da ostavi bilo kakav lični podatak. Međutim, posjetilac će biti u obavezi da dostavi određene podatke, ali isključivo po sopstvenom izboru, a radi ostvarivanja određenih prava, pri čemu se naročito misli na učešće na IOPCG obukama, kontinuiranoj edukaciji i tome slično, koje posjetilac zatraži na sopstveni zahtjev. Podaci se dostavljaju putem registracione forme na sajtu IOPCG. U tom slučaju, lični podaci uključuju ime i prezime posjetioca, e-mail adresu, jmb, broj telefona i ostali lični podaci koje se traže u online registracionoj formi na sajtu IOPCG-a.

Informacije i podaci koji se saznaju će biti korišćeni radi lične identifikacije posjetilaca, kao i da bi se periodično utvrdila posjećenost web stranice, prosječno vrijeme provedeno na web stranici, količinu pregledanih stranica, a sve radi unapređenja sadržaja web stranice.

Prije eventualno traženih dodatnih podataka odnosno dodatnih ličnih informacija od posjetioca, neophodno je dobiti prethodni pristanak prilikom popunjavanja registracione forme. Pomenuti podaci biće isključivo korišćeni radi registracije za IOPCG platformu. Posjetilac ima pravo na obavještenje o obradi podataka, pravo da zahtjeva kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke odnosno da zahtjeva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dostavljeni podaci čuvaju se na serveru, a pristup istom imaju samo zaposleni u Institutu, kao i lica koja budu angažovana radi obrade podataka u navedene svrhe, kao i svrhe za koje je posjetilac naknadno dao odobrenje. Maloljetni posjetioci ne smiju dostavljati podatke bez prethodne saglasnosti roditelja, usvojica ili staratelja.

Ova web stranica omogućava korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postavljaju na računar posjetioca i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom svake posjete šalju informacije o web stranicama sa kojih je posjetilac pristupio web stranici. Ove informacije se koriste radi boljeg upoznavanja sa navikama posjetilaca, a naročito radi bolje pretrage i unapređenja funkcionisanja ove web stranice. Korišćenje kolačića je standardna praksa na Internetu i većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Korisnik u svakom trenutku može odlučiti da prestane da ih koristi ručnim brisanjem ili posebno podesiti pretraživač za rad sa kolačićima.

Web stranica može sadržati linkove ili banere drugih web stranica čiji vlasnik ili korisnik nije IOPCG, tako da IOPCG ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, opšte uslove korišćenja ili bezbjednost istih i posjetilac na sopstveni rizik i bez saglasnosti IOPCG-a pristupa istim.

Web stranica se od strane posjetioca koristi na sopstveni rizik i IOPCG neće biti odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u bilo kojoj vezi sa korišćenjem web stranica ili sadržaja objavljenim na njoj.

IOPCG može u svakom trenutku izmijeniti ove uslove korišćenja, bez prethodne najave i obavezivaće svakog posjetioca.

Za svako dodatno pojašnjenje povodom ovih Opštih uslova i svaku buduću komunikaciju posjetilac može kontaktirati IOPCG preko e-mail adrese: info@iopcg.me

Zaštita ličnih podataka

Ovo obavještenje odnosi se na zaštitu ličnih podataka koje INSTITUT OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE dobija preko svoje web-stranice.

Popunjavanjem prijave za IOPCG obuke, kontinuiranu edukaicju na kontakt stranici, dajete nam svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo, koristimo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim obaveštenjem. Datu saglasnost možete opozvati kontaktiranjem organizatora obuka, kontinuirane edukacije na info@iopcg.me koji će vas dalje uputiti u proceduru opoziva saglasnosti u slučaju nedozvoljene obrade podataka, odnosno obrade suprotne cilju, kao i u proceduru u vezi sa pravom na obavještenje, uvid u podatke i kopiju istih.

Lični podaci obuhvataju:

Kao i podatke za pravna lica:

Sve lične podatke tretiramo kao poslovnu tajnu. Podaci će se čuvati na serverima IOPCG u narednih pet godina nakon čega će biti izbrisani.

IOPCG preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite podataka, u skladu sa zakonom i internim aktima. Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg izričitog pristanka. Oni su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promjena i pristupa.

IOPCG štiti privatnost pomoću tehnologija koje omogućavaju najsigurniji način korišćenja interneta. IOPCG štiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Kad se lične informacije (kao što je broj platne kartice) prenose preko web stranice, štite se zaštitnim kodiranjem kao što su Secure Socket Layers (SSL).

Saglasnost za korišćenje ličnih podataka

IOPCG poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS br.97/08,104/09-dr.zakon,68/12-odlukaUS i 107/12) u daljem u tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti”.

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na IOPCG obuci ili nekoj IOPCG kontinuiranoj edukaciji ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, npr. , sprovođenja ankete, davanja povratnih informacija, učestvovanja u konkursima ili prijavama za posao putem slanja radne biografije (CV-a).

Ukoliko ne želite da ostavite Vaše lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim djelovima, uslugama ili funkcijama Internet strana ili nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovor na Vaše pitanje.

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane IOPCG-a na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

Lični podaci prvenstveno prikupljamo radi:

Konačno, korišćenjem ove Strane, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o strani koja Vas je uputila na našu Stranu) radi operativnih i sigurnosnih razloga, i radi boljeg razumijevanja na koji se način koriste naše Strane.

Davanjem Saglasnosti na korišćenje Ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane nevladinog udruženja Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore ili bilo kojeg društva angažovanog od strane IOPCG-a radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih Podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Republike Crne Gore, i to u državama članicama Evropske Unije i SAD-a u gore naznačene Svrhe obrade bez obaveze da Vas IOPCG o svakom pojedinom korišćenju Ličnih podataka prethodno posebno obavještava.

Osim gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na Internet strani IOPCG-a, i ne primjenjuje se na strane trećih osoba. Na Internet stranama IOPCG-a mogu biti pružene veze (linkovi) na web strane koje bi Vas mogle zanimati. Štaviše, radi poznatih karakteristika Interneta, ne možemo garantovati nivo standarda zaštite privatnosti na takvim stranama, ni preuzeti odgovornost za sadržaj strana koje nisu IOPCG strane. Ova Pravila privatnosti nisu namijenjena primjeni na bilo kojoj strani koja ne pripada IOPCG-u, a čija se veza može nalaziti na Internet stranama IOPCG-a. Kada god koristite veze na druge strane, treba da budete oprezni i da pročitate pravila privatnosti predmetne strane.

Davanjem Vaše saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke IPCG štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima IOPCG-a i/ili društvima angažovanim od strane IOPCG-a, IOPCG posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe IOPCG-a i samo u mjeri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primjenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim nivoima unosa i obrade, 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalaze računari, telekomunikaciona i druga IT oprema neophodna za rad sistema, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno arhiviranih u štampanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu – trenutak uvrštavanja na mailing listu je isključivo Vaš pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna, a u svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, da zatražite promjenu ili ispravku već datih Ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših Ličnih Podataka i isključenje sa naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane IOPCG-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka, za koje IOPCG sazna u obavljanju svoje djelatnosti i vrijedi do nastupanja jedne/neke od sljedećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom naprijed navedenih Ličnih Podataka i ako ovu Saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada da opozovete i ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše Lične podatke, molimo da nam se obratite pisanim putem (preporučenom poštom, telefaksom ili putem e-mail-a) na info@iopcg.me.